Algemene Voorwaarden ‘Diensten & Afspraken’ van Kapsalon Kontrast, gevestigd te GRIMBERGEN – Versie geldig vanaf 1/01/2023.

INFO

Maatschappelijke zetel:
RoJo Company VOF
BTW: BE 0795.424.447
Martha Somersstraat 19
2800 Mechelen – België
RoJo Company VOF | BE0795.424.447 | RPR Antwerpen – afdeling Mechelen
Vestiging & correspondentieadres:
KONTRAST HAIRDRESSERS
Wolvertemsesteenweg 104 gelijkvloers
1850 Grimbergen – België
0032(0)2 / 270 09 35
info@kapsalonkontrast.be
www.kapsalonkontrast.be

 

DEFINITIES

1. KONTRAST HAIRDRESSERS, gevestigd te Wolvertemsesteenweg 104 (gelijkvloers) 1850 Grimbergen, BTW-nummer BE0795.424.447, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de kapper.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de kapper tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens de kapper waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

ARTIKEL 3

AANBOD
1. De kapper kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgafspraken.

ARTIKEL 4

TARIEVEN EN BETALINGEN
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2. De klant ontvangt na een online boeking een verzoek tot het doen van een aanbetaling. De boeking wordt pas definitief na het voldoen van de aanbetaling.

3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De kapper heeft het recht de op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

4. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. De klant betaalt een aanbetaling voor de behandeling en gaat hiermee akkoord. Een aanbetaling wordt nooit terugbetaald maar wordt tegoed gehouden voor de volgende afspraak.

6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

ARTIKEL 5

INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

1. De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar de kapper.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De kapper zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. De klant vrijwaart de kapper voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de kapper.

5. De kapper is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne en/of gezondheid van een der partijen in het geding komt.

ARTIKEL 6

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De kapper voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, op basis van de door de klant verstrekte informatie. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde, tenzij dit aan de grove schuld van de kapper te wijten is. Deze beoordeling komt enkel toe aan de kapper. In een dergelijk geval heeft de klant recht op een nieuwe behandeling, zonder aanvullende schadevergoeding.

2. Indien de klant een behandeling wenst tegen advies van de kapper in, is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid van de klant.

ARTIKEL 7

WIJZIGING EN ANNULERING
1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft de kapper de mogelijkheid een behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de kapper en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de behandeling noodzakelijk zijn. De kapper maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de klant. Indien een vervangende datum niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

2. Een behandeling kan tot 48 uur voorafgaand aan de geplande behandeling kosteloos worden verzet, mits dit telefonisch wordt doorgegeven. Bij annulering binnen 48 uur of het verstek laten gaan komt de behandeling te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

3. De klant heeft voor de aankoop van fysieke producten en materialen uit het salon 48 uur na aankoop de mogelijkheid te producten te retourneren, mits deze ongeopend en ongebruikt zijn en de aankoopbon wordt getoond.

NO SHOW POLICY

Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan minimum 48u op voorhand te annuleren. Dit kan 24u/24u online via onze website. Zo kunnen wij een andere persoon gelukkig maken met deze plaats. Indien u niet tijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt een gedeelte van uw afspraak in rekening te brengen.

Deze kost wordt automatisch geregistreerd bij uw volgende bezoek.

Indien u geen vervolgafspraak heeft, dan wordt – ten laatste 10 dagen na uw ‘no show’ – 70% van het totaal voor de door u geboekte diensten van de niet nagekomen afspraak gefactureerd.

Deze factuur wordt u per post of via e-mail toegestuurd.

ARTIKEL 8

AANSPRAKELIJKHEID SCHADE
1. De kapper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. De kapper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.

3. De kapper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4. De kapper is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.

5. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tegen de advies van de kapper in handelen. Zie ook artikel 6 van deze voorwaarden.

6. De klant vrijwaart de kapper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de kapper geleverde diensten.

ARTIKEL 9

INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door de kapper aan de klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij de kapper. Het is de klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien alsinbreuk op het auteursrecht.

3. Bij inbreuk komt de kapper een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de klant de kapper toestemming beeldmateriaal van de door de kapper gecreëerde kapsels te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de behandeling uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

ARTIKEL 10

BIJZONDERE BEPALINGEN
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

ARTIKEL 11

KLACHTEN
1. De klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten en behandelingen voorafgaand het verlaten van het kapsalon kenbaar te maken aan de kapper.

2. De kapper is niet verplicht geld terug te geven bij ontevredenheid van de klant, maar er zal een passende oplossing worden gezocht.

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 12

GESCHILBESLECHTING
1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch Recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin de kapper is gedomicilieerd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de kapper en betrokken derden 12 maanden.

Winkelwagen
Scroll naar boven
×